Какво е IPO?

IPO означава Initial Public Offering или на български език – първично публично предлагане. В тази статия ще разгледаме какво точно означава IPO и ще преминем през процеса по листване на дадена компания на борсата. Надявам се статията да е интересна и полезна за вас и смятам, че след като я прочетете, ще имате много ясна представа какво е IPO и как всъщност една компания става публична.

Какво е IPO?

Това е процесът, при който една частна компания (private company) става публична (publicly traded company). Когато една компания е частна, нейните дялове, ако има такива, се държат от шепа инвеститори, като това най-често са основателите на компанията, служители на компанията и други подобни тесни кръгове от хора.

При малките частни дружества, притежателите на акции не могат лесно да продадат своите дялове, просто, защото никой не може да определи с точност каква е редно да бъде тяхната цена, а и ликвидността липсва. Кой ще закупи нещо, което няма ясно отредена цена… трудно е. А и както вече отбелязахме, малък кръг от хора са тези, които са дефакто притежатели на дялове от компанията и е много вероятно всички те да се познават, да работят заедно, и в крайна сметка, ако не могат да се разберат помежду си кой иска да купи и кой иска да продава и на каква точно цена, сделки с акции изобщо не се случват.

Когато компаниите нарастват с времето, бизнес моделите им стават разпознаваеми и все повече инвеститори започват да проявяват интерес към тези дружества, идва момент, когато пред собствениците и мениджърите започва да стои въпросът за още по-голямо разрастване. Никой не иска да спира да гради и развива бизнеса си и тогава идва следващата възможна стъпка – IPO-то на дружеството.

Чрез него, компанията може да излезе на публичния пазар и така да привлече още много капитал, който да вложи в бизнеса си и да продължи да се развива “на следващото ниво”. С други думи, когато една фирма иска да стане публично търгувана и всеки да може да закупува акции, включително и ние, дребните инвеститори, тази фирма трябва да премине през IPO като процес и именно така нейните акции се озовават след това на вторичния пазар (secondary market), където всеки може да си закупи дялове.

Всички компании, които можем да видим днес на фондовата борса, са преминали през IPO и именно така са налични за нас за търговия. IPO е процесът, чрез който компаниите предлагат свои дялове за пръв път на публичния, вторичния пазар.

Защо частна компания ще иска да става публична?

Както отбелязахме по-горе, основната причина е развитието на компанията. Ако нейните мениджъри искат да я развият още, да достигнат до нови клиенти, до нови пазари, да я направят международна и разпознаваема, тогава те поглеждат към варианта да листнат акции на компанията, да емитират акции и да ги пуснат за свободна продажба.

По този начин, все повече хора вече ще чуват за компанията, ще могат да си закупят нейни акции, а и резултатите, отчетите на дружеството вече ще са публични и достъпни за всеки. Тоест, всеки инвеститор, колкото и да е малък или голям, има възможност да оцени компанията и съответно своята инвестиция на база на реални и достоверни резултати като оборот, чиста печалба, дългосрочен дълг и редица други параметри, чрез които можем да направим фундаментален анализ на дадено дружество и да видим дали то е удачно за инвестиция.

Освен с продажба на дялове (акции), компанията може да привлича и кредитори, които са склонни да заемат пари на компанията отново за бъдещо разрастване. Това се случва като фирмата издава корпоративни облигации и ги продава на пазара под формата на дълг. По този начин, всеки, който си закупи подобни корпоративни облигации на компанията, ще получава годишна лихва в определен размер, обикновено между 2% и 3%, и тъй като облигациите имат срок, т.е. те имат дата на падеж, когато изтичат, когато тази дата настъпи, компанията връща, изплаща обратно главницата, първоначално инвестираната от кредиторите сума. Това е начинът, по който всички големи компании финансират операциите си чрез дълг.

За повече детайли относно облигациите – корпоративните и държавни такива, може да прочетете статията ми по темата:

Облигации (Bonds) – Какво представляват тези финансови инструменти?

С казаното дотук става ясно, че основната причина за това една компания да иска да стане публична, е по-голямата и по-лесна достъпност до финансиране, т.е. законен, бърз и лесен начин за набиране на капитал. Като друга причина можем също да споменем и абсолютния факт, че бъдейки публична компания, фирмата дава възможност на основните инвеститори, частните инвеститори в лицето на собствениците на компанията и други, да се облагодетелстват от покачващата се цена на вече публично търгуваните дялове.

Представте си, че вие сте съсобственик в частна компания и притежавате 20% от нея. Веднъж, когато тя стане публична, ще може да продадете част от дяловете си и да реализирате големи печалби, ако цената естествено върви нагоре. Може също да си закупите и още дялове.

Друга причина, която можем да изтъкнем е че, когато дадена компания е публична, нейните акции могат да бъдат обвързани с редица деривативни финансови инструменти, като например опции. Те са силен спекулативен инструмент, който може да донесе наистина огромни печалби, ако разбира се знаем какво правим.

Стъпки при IPO

Както казахме, компанията решава, че иска да предлага свои дялове на вторичния пазар за публично търгуване и по този начин тя разделя собствеността си измежду други акционери. Ако аз закупя 10 дяла от компанията, когато тя вече е публична, аз съм притежател на малък процент от компанията, т.е. аз започвам да споделям собствеността с други инвеститори.

Когато дадена частна компания реши, че иска да стане публично търгувана, тя се свързва с някоя инвестиционна банка, която играе ролята на underwriter за IPO-то, т.е. инвестиционната банка е тази, която организира и изпълнява повечето процедури по листването на компанията на борсата чрез IPO. Такива големи инвестиционни банки са например JP Morgan, Goldman Sachs и редица други.

IPO-то като процес на изпълнение, може да отнеме от 6 месеца до 1 година, а в някои случaи и повече. Това е цяла процедура, която трябва да бъде изпипана от началото до края, за да бъде всичко съобразено и изпълнено по законен и прозрачен начин. Ето и основните стъпки, които компанията и инвестиционната банка правят, за да изкарат дружеството на борсата

  1. Хипотетичната компания ABC решава, че ще става публична компания. Тя се свързва с JP Morgan и заявява намеренията си.
  2. От JP Morgan организират поредица от срещи с мениджмънта на дружеството и изискват да се запознаят с отчетите на компанията, с резултатите, с печалбите.
  3. Когато от инвестиционната банка са се запознали с всички факти документално, те вече могат да оценят компанията. Тоест, могат да кажат колко трябва да бъде пазарната капитализация на компанията на база на нейните резултати досега, колко трябва да “струва” компанията. Да речем, че са оценили дяловете на дружеството на $1 милиард. Това ще бъде пазарната капитализация, Market Cap.
  4. Мениджмънтът и банката съгласуват как да бъдат разпределени дяловете, т.е. каква да е тяхната цена. Тъй като пазарната капитализация е $1 милиард, то може да се вземе решение да се издадат 1 милион дяла по $1000 за дял, т.е. всеки дял да струва $1000. А може да предпочетат и да бъдат издадени 10 милиона дяла по $100 за дял. А защо не и 100 милиона дяла по $10 за дял. Който и вариант да изберат, всички те стигат до една и съща пазарна капитализация – $1 милиард. Това отговаря на въпроса защо дяловете на някои компании струват по $2000, а други по $20, като в същото време всички те са много добри компании. Всичко зависи от дяловете в обращение (shares outstanding).
  5. След като всичко това е уточнено, следва IPO-то да се регистрира към съответния регулаторен орган. За САЩ, това е SEC – Securities and Exchange Commission. SEC ще надзирава компанията и ще изисква да се спазват определени критерии, като например да се подават публични отчети на всяко тримесечие (10-Q) и за всяка фискална година (10-K).
  6. Също, публичното предлагане на дялове трябва да се съгласува и да отговаря на изискванията на борсите, на които ще се предлага. Следва да бъдат заплатени редица такси за листване на компанията, както и последващи такива за фигуриране на компанията на борсата. Има и куп други изисквания, които са специфични за различните борси. Едно такова изискване за борсата Nasdaq например е, че първоначалната цена на предлагане трябва да е минимум $5 за 1 дял, като впоследствие цената не трябва да пада под $1. Ако това се случи, компанията ще бъде делистната от тази борса.
  7. Финалната стъпка е просто IPO-то да започне. Издават се (емитират се) дяловете, инвестиционната банка ги усвоява и ги пуска на борсата чрез IPO. То трае няколко дни, през които дяловете се закупуват първо от по-големите инвеститори, като хедж фондове и други институционални инвеститори. В процеса по IPO могат да вземат участие и обикновени инвеститори като нас, редица платформи предоставят тази възможност, но с доста ограничения, като например има максимална сума, за която може да закупите дялове от “новата” публична компания.

Акциите след IPO

След като IPO-то приключи, дяловете на компанията влизат на вторичния пазар, secondary market. Там вече всеки може да купува и продава дялове и цената на акциите зависи изцяло от Supply & Demand, т.е. от търсенето и предлагането. Ако повече хора купуват акции на дружеството, цената ще се покачва. Ако пък по-голям брой продават, то цената ще пада.

Парите от продажбата на дялове при IPO отиват при компанията. Всички суми от това първично предлагане биват усвоени от дружеството. Именно по този начин компанията набира капитал от публично търгуваните си дялове. След IPO-то, когато акциите са вече на вторичния пазар, приходите не отиват при компанията, а се разпределят между купувачите и продавачите на дялове, т.е. между нас, инвеститорите.

Ако след IPO-то аз искам да закупя 1 дял от компанията за $100, то аз закупувам този дял от друг инвеститор на борсата, а не директно от компанията и този друг инвеститор получава 100-те долара, като ми предоставя една акция. Част от сумите естествено се “губят” в комисионни за брокерите, които използваме и също в комисионни и такси на борсите. Но в днешно време тези суми са незначително малки.

Или с други думи, търговията на акции след IPO се извършва само между пазарни участници, т.е. ние, които сме на фондовата борса и маркет мейкърите, които работят, за да синхронизират поръчките ни, но това за маркет мейкърите е отделна тема за друга статия :).

Това представлява накратко IPO – Initial Public Offeriing. Естествено, спестил съм адски много детайли, но пък целта ми беше да не ви отегчавам, а да дам една базова представа за този процес. Надявам се да съм успял да го направя :).


Благодаря ви много, че прочетохте статията и ако я намирате за полезна, споделете я с други начинаещи инвеститори, за да имат и те “бърза” представа що е то IPO :).

🔥Вземете безплатна акция от TRADING 212 – https://bit.ly/37qCIAi

Сега, регистрирайки се безплатно в Trading 212 от линка, който аз ви предоставям, ще получите напълно безплатно една произволна акция на стойност до €100. Необходимо е единствено да регистрирате INVEST акаунт за 2-3 минути и след това да направите минимален депозит и безплатната акция ще бъде заредена в акаунта ви. Ще може веднага да продадете акцията, но парите от продажбата ще са налични за теглене след 30 дни.

Разгледайте моите курсове по инвестиране:

А ако имате нужда от инвестиционна консултация и изграждане на портфолио от хубави активи за дългосрочна инвестиция, вижте услугите, които предлагам и се свържете с мен. Няма да съжалявате, обещавам :). Вече имаме стотици портфолиа, които са действащи и работещи за инвеститорите си :).

Консултации + Изграждане на Портфолио

Много съм радостен, че все повече хора се възползват от обученията, които предлагам. Те са детайлни, обхващат различни части и логики за пазарите и най-важното, те са практически. Тоест, всяко обучение представлява практическо запознаване с модели на инвестиране, калкулиране на стойности и куп други полезни инвестиционни практики, които ще ви бъдат винаги от полза.

ОБУЧЕНИЯ

Може да се абонирате за седмичния бюлетин на сайта и така всеки понеделник ще получавате имейл от мен, който ще е пълен с новости и интересни неща около инвестициите.

Абонирай се за БЮЛЕТИН

Може да получавате и известия на вашите устройства всеки път, когато пусна ново съдържание. За целта е необходимо да се запишете за известия от камбанката в долния десен ъгъл.

Ако имате желание да ме подкрепите като създател на съдържание, може да го направите в PATREON.

https://www.patreon.com/AngelovDimitar

Последвайте ме и в социалните мрежи – FACEBOOK и INSTAGRAM. Да не забравите и YOUTUBE 🙂

YOUTUBE ANGELOV DIMITAR

Благодаря ви, приятели! Успех и до скоро!

Споделяне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

СЕДМИЧЕН
БЮЛЕТИН

Хей, здравей! Искаш ли да се абонираш за седмичния бюлетин, който изпращам всеки понеделник?

Абонирай се сега и не изпускай нищо важно за инвестициите! Хиляди хора от България вече го направиха.